Frases do ZAP

Lumena, desautoriza o meu banho, nunca te pedi nada.
Lumena no BBB